Trekvaart Leiden - Haarlem

( H O O F D M E N U )

Auteurs www.historieleidsevaart.nl
Auteur, ontwerp en onderhoud Reginald H. A. van Dommelen
Oegstgeest
Mede Auteur Dick Breedijk
Balkbrug


  [down] Meld uw vragen op E-Mail, U wordt zsm beantwoordt.

bijgewerkt om tien uur op vrijdag 16 oktober 2020

 [up] 

Attentie:

Alhoewel een hoge mate van nauwkeurigheid in vermeldingen, feiten en cijfers (jaartallen) e.d. wordt nagestreefd bij plaatsing van artikelen aanvaarden de auteurs van www.historieleidsevaart.nl geen enkele aansprakelijkheid- en of verantwoordelijkheid ten aanzien van (mogelijk) onjuist vermelde gegevens.
.
De voor algemeen gebruik bedoelde website bevat in hoofdzaak informatie van door derden (bezoekers) ingezonden artikelen en beeldmateriaal
daardoor zijn de door hun opgegeven copyright (bron) vermeldingen nagenoeg oncontroleerbaar en vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de vermelde inzender, c.q. inzendster!
.
Beide auteurs van www.historieleidsevaart.nl aanvaarden om die (en andere) redenen geen enkele verantwoordelijkheid voor spelling-, of foutieve gegevens-, of geschonden-, of onvermelde-, of onjuiste-, of ontbrekende bron of copyright vermeldingen.
.
Reproductie van afbeeldingen en teksten zonder toestemming is niet toegestaan. Op alle vermelde teksten berust een auteursrecht (c) Copyright 2005).

GEBRUIKSVOORWAARDEN

.
Ten aanzien van het gebruik van de websites die beheerd worden door beide auteurs gelden de volgende gebruiksvoorwaarden...
.
Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij haar licentiegevers (inzenders, inzendsters). De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.
.
Aansprakelijkheid
We gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de sites of de onbereikbaarheid van de sites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten. In het geval de informatie op de sites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kunnen de auteurs hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner).
.
Bijdragen inzenders (gebruikers/derden)
Op verscheidende onderdelen van de sites (internetservers) is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeŽn en concepten etc.) aan te leveren. Ten aanzien van deze vrijwillige bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

.
- de inzender (gebruiker) zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen

.
- de inzender (gebruiker) garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten, copyright en merkenrechten, op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart de auteurs voor mogelijke aanspraken van derden terzake

.
- alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de deelname overgedragen aan de auteurs en worden daarom eigendom van de auteurs, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's, telefoniediensten, internet sites en/of commercieel gebruik door derden

.
- de inzender (gebruiker) gaat met het inzenden van het materiaal accoord met plaatsing ervan en doet daarmee automatisch afstand van zijn rechten daarop

.
- de inzender (gebruiker) zal geen misbruik maken van de websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten

.
- Auteurs behouden ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of naar eigen goeddunken te bewerken

.
- beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van inzenders, gebruikers en/of derden op de websites worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze inzenders, gebruikers en/of derden ingediend en zijn niet die van de auteurs of medewerkers

.
- de inzender (gebruiker) zal in de bijdrage geen commerciŽle berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen) of op de servers

.
- eventueel door de inzender (gebruiker) verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden

.
- de bijdragen van inzenders (gebruikers) worden voor eigen rekening en risico van de inzender (gebruiker) geplaatst. De auteurs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van inzenders (gebruikers).
.
.
.
Cookies
Om de sites zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op gebruikers voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende bezoekers van de sites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde Ďcookiesí. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op zijn/uw computer worden geplaatst. Bezoeker kan het gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen. Op deze website worden GEEN cookies gebruikt!
.
. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde personen.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de auteurs aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

.
Noot
Met inzender (gebruiker) wordt bedoeld de inzender van afbeeldingen, gravures, tekeningen en teksten. Aan het bezoeken van een der websites kunnen door bezoeker geen rechten worden ontleend
door het bezoek verklaart de eventueele bezoeker bekend te zijn met deze gebruiksvoorwaarden, welk duidelijk genoemd zijn en ermee accoord te gaan.
.


Start Auteur Bron Agenda Uitleg Nieuws Vlootshow History Boek/Actie Reacties Links Zoeken
Verhalen Poelgeest Trekschuit Tolhuysch Postbrug Strandwallen Algemeen Boerhaave ZwarteTulp Keukenhof Manpadt Haarl_Meer
Leiden Oegstgeest Warmond Voorhout Noordwijk Noordw_hout Lisse Hillegom Vogelenzang Bennebroek Heemstede Haarlem

Bijgewerkt op vrijdag 16 oktober 2020


.
naar boven (up) E-Mail Telwerkje Pageviews Hoofdmenu